Lista zwierząt łownych

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

(Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następującą listę gatunków zwierząt łownych:

1)  zwierzyna gruba:

a)    łoś (Alces alces),

b)    jeleń szlachetny (Cervus elaphus),

c)    jeleń sika (Cervus nippon),

d)    daniel (Dama dama),

e)    sarna (Capreolus capreolus),

f)    dzik (Sus scrofa),

g)    muflon (Ovis aries musimon);

2)  zwierzyna drobna:

a)    lis (Vulpes vulpes),

b)    jenot (Nyctereutes procyonoides),

c)    borsuk (Meles meles),

d)    kuna leśna (Martes martes),

e)    kuna domowa (Martes foina),

f)    norka amerykańska (Mustela vison),

g)    tchórz zwyczajny (Mustela putorius),

h) szop pracz (Procyon lotor),

i)    piżmak (Ondatra zibethicus),

j)    zając szarak (Lepus europaeus),

k)    dziki królik (Oryctolagus cuniculus),

l)    jarząbek (Tetrastes bonasia),

m)    bażant (Phasianus ssp.),

n)    kuropatwa (Perdix perdix),

o)    gęś gęgawa (Anser anser),

p)    gęś zbożowa (Anser fabalis),

r)    gęś białoczelna (Anser albifrons),

s)    krzyżówka (Anas platyrhynchos),

t)    cyraneczka (Anas crecca),

u)    głowienka (Aythya ferina),

w)    czernica (Aythya fuligula),

x)    gołąb grzywacz (Columba palumbus),

y)    słonka (Scolopax rusticola),

z)    łyska (Fulica atra).

2. Do zwierzyny płowej zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e.

3. Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h.

 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

 

_________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.